Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.
 
1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die
voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden alle verkopen, werken,
leveringen en diensten onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden
hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.
 
2. De gegevens opgenomen in onze brochures, website en documentatie zijn geheel en al
vrijblijvend zowel wat betreft de modellen, de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van
de aangeboden goederen en/of diensten. De overeenkomst komt pas tot stand bij de
ondertekening van een geschrift door beide partijen. Alle bestellingen langs een tussenpersoon 
moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.
 
3. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden
van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde de
verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de nietlevering
kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding
in hoofde van de koper.
 
4. De goederen worden verkocht en ontvangen in onze magazijnen. De goederen
verzonden met welk vervoermiddel ook, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid
van de koper, ook al staan wij met eigen middelen en op eigen kosten in voor de levering.
 
5. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten per aangetekend en gemotiveerd
schrijven door de koper gemeld worden binnen de 8 dagen na levering. Gebrekkige
goederen kunnen slechts worden toegezonden na schriftelijk akkoord van Shophouse
en reizen steeds op kosten en risico van de koper.
Klachten wegens verborgen gebreken dienen per aangetekend en gemotiveerd
schrijven geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken.
Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B W, of in
andere toepasselijke bepalingen op 6 maanden bepaald wordt vanaf de datum van
de levering.
 
6. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar op
de zetel van Shophouse, netto en zonder korting. Ingeval van niet-betaling op de
vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, een conventionele rente van
1,25% per maand of per gedeelte van ven maand verschuldigd.
Bij niet-betaling van een factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt
het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd
met 15%, als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 75 € en een maximum
van 2,000 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid
van alle openstaande facturen met zich mee, zonder rekening te houden met
voordien toegestane betalingsvoorwaarden
Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als
reden tot schorsing of uitstel van betaling.
 
7. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen
ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet.
Door het trekken van een wissel ziet Shophouse van geen enkel van de bovengenoemde
rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 
8. In geval de koper in gebreke blijft de geleverde goederen of diensten te betalen of
op één of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen kan SINNFOORT, van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een deel van het contract of
het volledige contract ontbinden door melding aan de koper via een eenvoudige
aangetekende zending.
SINNFOORT behoudt het recht om nog niet-geleverde/niet-uitgevoerde bestellingen
te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten zolang de vorige leveringen niet
werden betaald.
 
9. De aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van Shophouse tot op het
ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de
goederen niet te verkopen, noch te verpanden, zolang zij eigendom van Shophouse
blijven.
In geval van niet-naleving van dit verbod zal een supplementaire forfaitaire schadevergoeding
van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn.
Worden de koopwaren toch verkocht dan komt het recht op de daaruit resulterende
verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren.
De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het
risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.
 
10..De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
Het Belgische recht in van toepassing
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement van Shophouse.
 

Aanvullende voorwaarden voor de levering van toonbanken en vitrines:

Levering/Verzendkosten:
- Bestellingen van toonbanken worden af Shophousegeleverd. 
- Leveringskosten toonbanken, glasvitrines en overige glasproducten op aanvraag.
- Installatiekosten modulaire toonbanken op aanvraag
- Levering op een etage tegen meerprijs.